Onze cursisten geven ons gemiddeld 9.7!

 Algemene Voorwaarden Consumenten NRTO 

 


   algemene voorwaarden stichting webshop keurmerklogo NRTO

 

Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen 

Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond in november 2020 en treden in werking uiterlijk op 1 september 2021. 

Inhoud  

Artikel 1  Definities 
Artikel 2  Toepasselijkheid
Artikel 3  Aanbod 
Artikel 4  Overeenkomst
Artikel 5  Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst
Artikel 6  Auteursrechten 
Artikel 7  Prijswijzigingen
Artikel 8  Levering 
Artikel 9  Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst
Artikel 10  Betaling
Artikel 11  Niet-tijdige betaling 
Artikel 12  Opschorten
Artikel 13  Aansprakelijkheid van de ondernemer
Artikel 14  Vertrouwelijkheid 
Artikel 15  Vragen en klachten
Artikel 16  Geschillenregeling
Artikel 17  Nakominggarantie
Artilel 18   Wijziging

 

Artikel 1 - Definities 

Abonement
Een regeling, waarbij een eenmalige of periodieke betaling wordt gedaan, welke gedurende een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte gebruikmaking van een leeraanbod. 

Afstandsonderwijs 
Vorm van onderwijs, waarbij docent en u niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn. 

Contactonderwijs
Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.es. 

Educatieve dienst
Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling. 

EVC
Verworven competenties, opgedaan tijdens eerdere werkervaring of gevolgde opleidingen. EVC’s worden via assessments bepaald en kunnen leiden tot verkorte (versnelde) opleidingstrajecten. 

Formeel onderwijs
Onderwijs dat gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving en dat wordt afgesloten met een formeel diploma, zijnde een wettelijk erkend diploma. 

Niet-formeel onderwijs
Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving. 

Onderwijs
Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs, contactonderwijs als onderwijs in de vorm van een abonnement. 

Overeenkomst
Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1. 

Overeenkomst op afstand
Een overeenkomst die tussen de ondernemer en u wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

Opstartkosten
De kosten die een opleider ten behoeve van de uitvoering van de studieovereenkomst vooraf heeft gemaakt. Een opleider maakt altijd opstartkosten voor u. Deze kosten zijn: administratiekosten, IT-kosten, marketingkosten, personeelskosten; huren trainingslocatie; toezending van en opvolging op de door student in te sturen of aan te leveren documenten waaronder de onderwijsovereenkomst; indien van toepassing afname van een intaketoets en/of voeren van een intakegesprek; plannen en het samenstellen van de groepsindelingen lesroosters en werving en planning van de docenten; specifieke voorlichting/informatievoorziening; het verspreiden van informatiemateriaal; administratieve verwerking van de inschrijving; opzetten studentendossier; het opzetten en inrichten van de studentaccount in de online leeromgeving; de voorbereidingen voor en uitvoering van de eventuele introductie; gerelateerde uitgaven zoals porto, online licentiekosten, kosten voor intaketoetsen, informatiemateriaal etc.) Of andere kosten voor zover een opleider deze kan aantonen. 

U
Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van de ondernemer afneemt. 


Artikel 2 - Toepasselijkheid 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en u met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs. 

2. Indien de ondernemer ook andere (branche-gerelateerde) algemene voorwaarden gebruikt en die voorwaarden zijn niet tot stand gekomen in overleg met consumentenorganisaties, dan zijn die voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst. 
Dit geldt niet als er bepalingen in zijn opgenomen waarover niets geregeld is in deze algemene voorwaarden. Alle documenten maken deel uit van de overeenkomst maar er mag geen strijdigheid zijn. Te denken valt aan de bepalingen die staan in het Onderwijs- en het examenreglement (OER), de onderwijsovereenkomst of het inschrijfformulier. Bij strijdigheid geldt de voor u gunstigste bepaling. Wel mag de ondernemer altijd ten gunste van u afwijken ook ten opzichte van de algemene voorwaarden. Indien uitsluitend (deel)examens, EVC-trajecten of andere vormen van beoordeling worden aangeboden, zijn de bepalingen in de artikelen 3 lid 3 sub b, 5 lid 1, 8 lid 1, 8 lid 2 sub b en 9 lid 1 niet van toepassing. Indien uitsluitend (deel)examens worden aangeboden, zijn de bepalingen in artikel 5 lid 1 en de leden 3 tot en met 7 niet van toepassing. 

3. De ondernemer kan ook andere algemene voorwaarden gebruiken die tot stand zijn gekomen in overleg met één of meer consumentenorganisaties. In dat geval bepaalt de in artikel 16 genoemde geschillencommissie welke voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst aan de hand van hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen bij de totstandkoming van de overeenkomst. 

Artikel 3 - Aanbod 

1. De ondernemer brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit. 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is. 

3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
a. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:
- de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
- wanneer de educatieve dienst start;
- de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
- voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
- de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
- de wijze van betaling;
- de duur van de overeenkomst,
b. of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:
- de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
- de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de overeenkomst;
- de levertijd van het lesmateriaal.

4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan u en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de ondernemer.

5. De ondernemer mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat u persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt. 

6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
a. de identiteit en het adres van de ondernemer, inclusief het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer
b. het recht van u om de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 5 lid 5 en 6;
c. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met de ondernemer via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
d. de geldigheidsduur van het aanbod. 


Artikel 4 - Overeenkomst 

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door u. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging. 

2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar u; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de ondernemer kunt u de opdracht annuleren. 

3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan u ter beschikking staande en voor u toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt. 

 

Artikel 5 - Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst 

 1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. De ondernemer doet u hiervan een bevestiging toekomen. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. U betaalt dan een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden waaronder de Opstartkosten. Voor alle duidelijkheid treft u hieronder een overzicht van deze kosten als percentage van de overeengekomen prijs. Deze percentages betreffen de maximaal te betalen vergoeding. Indien de te betalen redelijke vergoeding lager is dan zal u een lagere vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door de ondernemer worden onderbouwd: 

 

 

 

 

Opleiding is korter dan 1 studiejaar 

Opleiding is 1  studiejaar of langer dan 1 studiejaar 

Annuleren tot 2 maanden voor aanvang 

 

10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

 

10% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

 

Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang 

 

20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

 

20% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

 

Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang 

 

30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

 

30% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

 

Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang 

 

50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

 

40% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

 

Tussentijdse beëindiging 

 

Bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld: 

•Bij opleiding lopend over het jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden/dagen waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand. 

•Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd. 

 

Bij tussentijdse beëindiging 40% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs voor alleen het lopende studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs ongeacht, of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld: 

•Bij opleiding lopend over het hele jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand. 

•Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.* 

 

   

*NRTO-leden mogen standaard of in individuele gevallen ten gunste van u afwijken van de percentages in bovenstaande tabel. 

2. Annulering voordat het onderwijs is begonnen of bij tussentijdse beëindiging, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;

3. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake uitsluitend een (deel)examen of een EVC-traject geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
a) annulering voor aanvang geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
b) bij annulering tot zes weken voor aanvang bent u de administratiekosten verschuldigd met een maximum van € 50,-. Bij zogeheten computer based examens bedraagt deze termijn twee weken voor aanvang;
c) bij latere annulering bent u de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd. Tenzij de redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden lager is, in welk geval u deze lagere vergoeding in rekening zal worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door de ondernemer worden onderbouwd.

4. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, annulering mogelijk doch u blijft verplicht om de overeengekomen prijs volledig te voldoen. Tenzij de redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden lager is, in welk geval u deze lagere vergoeding in rekening zal worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door de ondernemer worden onderbouwd. Opleidingen in abonnementsvorm kunnen na de overeengekomen abonnementsperiode in het geval van automatische verlenging kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn van maximaal één maand.

5. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft u het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de ondernemer niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.

6. Bij een overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft u een termijn van veertien dagen waarbinnen u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kunt ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. Indien het lesmateriaal echter periodiek wordt geleverd, zoals bij regelmatige aanvullingen van Syllabi of bij boekenpakketten per jaar of semester, dan eindigt de bedenktijd veertien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na ontvangst van het eerste lesmateriaal. Indien de ondernemer niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedragen deze termijnen veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na de ontvangst van het lesmateriaal.

7. De ondernemer stelt aan u een formulier beschikbaar voor de genoemde ontbinding van de overeenkomst. U bent niet verplicht dit formulier daartoe te gebruiken.

8. Met inachtneming van het bepaalde in lid 9, heeft u in geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 recht op kosteloze terugbetaling van wat u al hebt betaald. De ondernemer betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding terug.

9. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 dient u eventueel van de ondernemer ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan de ondernemer terug te zenden. De ondernemer is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor uw rekening te laten komen. Het terugzenden geschiedt voor uw risico. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door u aan de ondernemer worden voldaan.

10. Indien u een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 5 en 6 wordt, zonder dat u een boete bent verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van de ondernemer aan u van rechtswege ontbonden.

11. De educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uw uitdrukkelijke verzoek. In dergelijke gevallen behoudt u het recht op ontbinding van de overeenkomst conform lid 2. Als u in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan bent u een evenredig deel van de prijs van de educatieve dienst aan de ondernemer verschuldigd.

12. Indien de educatieve dienst voor het overgrote deel wordt aangeboden door middel van een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de educatieve dienst, mits:
a. u er van tevoren uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat u verklaart afstand te doen van uw recht van ontbinding, en
b. de ondernemer de sub a bedoelde verklaring aan u heeft bevestigd. 


Artikel 6 - Auteursrechten 

Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door ondernemer verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers en software rusten auteursrechten van de ondernemer of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de ondernemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de ondernemer. 


Artikel 7 - Prijswijzigingen 

1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. 

2. U heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst de prijs wordt verhoogd. 

3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien. 

 


Artikel 8 - Levering 

1. Lesmateriaal
a. De ondernemer levert het lesmateriaal tijdig aan u. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
b. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kunt u zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden.
c. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door de ondernemer vervangen zonder kosten voor u. 

2. Correctiewerk
a. U wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd.
b. Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing. 


Artikel 9 - Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst 

1. De educatieve dienst en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan uw redelijke verwachting. Indien u uw verplichtingen niet nakomt dan is de ondernemer bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de ondernemer zijn verplichtingen niet nakomt mag u uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 

2. De ondernemer heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt. 

3. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 

Artikel 10 - Betaling 

1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. Contant betalen is in overleg ook mogelijk.

2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet u – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. 

3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. De ondernemer mag van u verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 sub a, is voldaan. 

4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling uiterlijk geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. U kan door de ondernemer tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht. 

 

Artikel 11 - Niet-tijdige betaling 

U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
a) Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt de ondernemer u een herinnering. U krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te betalen.
b) Als u na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is de ondernemer gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten.
c) Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
d) De ondernemer kan ten voordele van u afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

Artikel 12 - Opschorten 

Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal de ondernemer het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten. 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de ondernemer 

Voor zover de ondernemer toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van de ondernemer voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt. De aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van de ondernemer, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst. 


Artikel 14 - Vertrouwelijkheid 

Door u verstrekte informatie wordt door de ondernemer, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De ondernemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. 


Artikel 15 - Vragen en klachten 

1. De ondernemer heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is de ondernemer telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door de ondernemer binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door de ondernemer per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten. 

2. De ondernemer doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 16. 

 


Artikel 16 - Geschillenregeling 

1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. 

2. Geschillen tussen u en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op:www.degeschillencommissie.nl. 

3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij de ondernemer heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. 

4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 

5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 

6. Wanneer u een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. 

7. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet hij u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies. 

9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing. 

 

Artikel 17 - Nakominggarantie

1. De NRTO staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen door zijn leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter voorlegt. 

2. De NRTO verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door u is voldaan aan de innamevereisten (betaling klachtengeld, ontvangst ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
- aan het lid is surseance van betaling verleend, of
- het lid is failliet verklaard, of 
- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. 
Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de NRTO aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd. 

3.De garantstelling door de NRTO is beperkt tot € 5000,- per bindend advies. De NRTO verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat u op deze garantie een beroep doet, en dat u vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de NRTO overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van uw beroep op de nakomingsgarantie.
Voor het meerdere heeft de NRTO een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. 

 

Artikel 1 - Wijziging

De NRTO zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met De Consumentenbond. 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN NLPpuntNL

Artikel 1. Definities
• Opdrachtgever: de rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een opleiding is gesloten. Opdrachtgever vaardigt altijd een natuurlijke persoon af voor deelname aan een opleiding, training of cursus.
• Student: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever of als natuurlijke persoon aan de opleiding deelneemt.
• Opleiding: opleiding, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
• Open opleiding: opleiding met deelname door student(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties, dan wel natuurlijke personen.
• 'In company'-cursus: cursus/training/opleiding met deelname door student(en)/cursisten uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
• Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘NLPpuntNL BV’, ongeacht of deze samen- hangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts) handelingen, overeenkomsten en dergelijke
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open opleiding
1. Inschrijving voor de door ‘NLPpuntNL BV’ te verzorgen open opleidingen, kan door student plaatsvinden door het inzenden per post van het ingevulde inschrijfformulier, door mondelinge of telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post.
2. ‘NLPpuntNL BV’ bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende opleiding tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden. Een duidelijk voorbeeld hiervan is dat de factuur van ‘NLPpuntNL BV’, die voor de betreffende opleiding verstuurd wordt, ook daad werkelijk betaald wordt, dan wel dat een afspraak tot gespreide betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake ‘in company’-cursus
1. Ter zake een ‘in company’-cursus zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij ‘NLPpuntNL BV’.
2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ‘in company’-cursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. ‘NLPpuntNL BV’ is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open opleiding
1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de opleidingsprijzen, zoals deze zijn vermeld in de meest recente opleidingsbrochure die door ‘NLPpuntNL BV’ is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de opdrachtgever of student deze kent.
2. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier, verzending per e-mail/elektronische post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding in de brochure m.b.t. deze training zijn vermeld.
3. In de opleidingsprijzen zijn de kosten voor het opleidingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
4. Als op een opleiding BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 6. Prijzen van ‘in company’-cursus
1. De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
2. In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 7. Betaling
1. Na inschrijving voor een opleiding zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4, zendt ‘NLPpuntNL BV’ een factuur met betrekking tot de opleiding aan de opdrachtgever of de student.
2. Betaling door de opdrachtgever of student dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste opleidingsdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van ‘NLPpuntNL BV’ of door middel van storting op een door ‘NLPpuntNL BV’ aangewezen bank- of girorekening. De enige uitzondering hierop is een uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging hierop van ‘NLPpuntNL BV’, waarin gespreide betaling wordt overeengekomen.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele. Een afspraak tot gespreide betaling die is aangegaan volgens lid 2 van artikel 7 kent geen rente in de periode dat de gespreide betaling is afgesproken.
4. Indien de opdrachtgever of student niet, dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ‘NLPpuntNL BV’ voortvloeiende kosten, voor rekening van de opdrachtgever of student. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat, gerechtelijke procedure. De buiten- gerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
5. Indien voor aanvang van de opleiding niet de volledige betaling van de opleiding prijs door ‘NLPpuntNL BV’ is ontvangen, dan is de student niet gerechtigd aan de opleiding deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever of student ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige opleidingsprijs plus eventueel bijkomende kosten.
6. Inschrijving voor een opleiding, dan wel acceptatie van een offerte leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de student de opleiding beëindigt dan wel afrondt.

Artikel 8. Verplaatsing data ‘in company’-cursus door de opdrachtgever
Een opleiding dagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken - en langer dan een (1) week voor datum, wordt 50% van het opleiding bedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum, is het volledige opleiding bedrag verschuldigd.

Artikel 9. Annulering open opleiding door de opdrachtgever
1. Annulering door de opdrachtgever of student van de overeenkomst ter zake een open opleiding, is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk tien (10) weken voor de geplande eerste opleidingsdag.
2. Annulering door de opdrachtgever of student van de opleiding overeenkomst na aanvang van
de opleiding is niet mogelijk.
Annuleringsregeling: tot 8 weken voor aanvang van de cursus of opleiding kan er kosteloos geannuleerd worden. Tussen 4 en 8 weken voor de start van de cursus of opleiding zijn de annuleringskosten 50% van de prijs van de cursus of opleiding. 4 weken of korter voor aanvang van de cursus of opleiding zijn de annuleringskosten 100% van de prijs en/of opleiding. Eventueel kan er in overleg besproken worden om de deelname door te schuiven naar de dezelfde cursus of opleiding die direct daarna wordt aangeboden. Mocht er sprake zijn van een terugbetalingsregeling van het cursusgeld dan geschiedt dit in vijf gelijke termijnen in vijf opeenvolgende maanden, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 10. Verhindering van de student
1. Deelname aan de opleiding of training gebeurt op naam. Indien een student verhinderd is deel te nemen aan de opleiding, is vervanging door een andere student mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste opleiding dag wordt aangemeld bij ‘NLPpuntNL BV’ en deze student door ‘NLPpuntNL BV’ ook geschikt bevonden wordt voor het volgen van de opleiding middels een intake gesprek. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
2. Een verhinderde student kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde opleiding op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad €19,50 excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de eerste opleiding dag bedragen deze kosten 25% van de opleiding prijs.

 Artikel 11. Annulering door ‘NLPpuntNL BV’
Wij nemen een bedenktermijn van 14 dagen in acht m.b.t. inschrijvingen. ‘NLPpuntNL BV’ behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren tot uiterlijk twee (2) dagen voor de eerste opleiding dag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. ‘NLPpuntNL BV’ zal een andere startdatum van de training aanbieden. Alleen indien na onderling overleg er geen andere datum beschikbaar is zal ‘NLPpuntNL BV’ het door de opdrachtgever betaalde opleiding geld restitueren. Als de omstandigheden het niet toelaten om een cursus of opleiding op de oorspronkelijk afgesproken manier door te laten gaan dan doet het instituut er alles aan om passende alternatieven te zoeken (bv andere data of andere media). Als de opleiding geannuleerd wordt in situaties van overmacht, omstandigheden die buiten de invloedssfeer van NLPpuntNL liggen, waaronder (en niet uitsluitend) natuurrampen, situaties van oorlog of bezetting, gebiedsverboden (lock downs), weersomstandigheden  of andere omstandigheden waardoor de opleiding niet kan plaatsvinden buiten de schuld van NLPpuntNL zoekt NLPpuntNL naar alternatieve data en/of media om de opleiding te verplaatsen. Wanneer deze data niet, binnen een jaar nadat de reden van de annulering is opgeheven, gevonden worden is er geen sprake van restitutie van de cursuskosten. Alleen in het geval dat er geen alternatieven mogelijk zijn worden de cursuskosten teruggestort voor het gedeelte van de opleiding wat niet is doorgegaan. Dit naar rato van de hoeveelheid lessen die er gegeven/ net gegeven zijn. Hiervoor geldt een terugbetaling in vijf gelijke maandelijkse termijnen te starten direct nadat de reden van annulering is opgeheven. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. ‘NLPpuntNL BV’ is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een opleiding van ‘NLPpuntNL BV’ of de annulering van de opleiding overeenkomst door ‘NLPpuntNL BV’, tenzij aan ‘NLPpuntNL BV’ opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien ‘NLPpuntNL BV’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag, met aftrek van kosten die ‘NLPpuntNL BV’ gemaakt heeft richting derden en die rechtstreeks betrekking hebben op de te volgen of gevolgde opleiding, training of cursus.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘NLPpuntNL BV’ is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte opleiding materiaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
2. De intellectuele eigendom van het opleiding- en cursusmateriaal komt geheel toe aan ‘NLPpuntNL BV’ .

Artikel 14. Geheimhouding
Elke deelnemer aan de opleiding verbindt zich aan de regels van de privacy. Dit betekent dat alle verhalen van persoonlijke aard vertrouwelijk behandeld dienen te worden. Deelnemers aan de opleiding mogen dit wel onderling bespreken. Deelnemers aan de opleiding mogen verhalen van persoonlijke aard niet buiten de omgeving van de opleiding brengen, tenzij de persoon in kwestie daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Alle informatie van of over de klant of deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandelt. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft medegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

Artikel 15. Vervanging docent of trainer
De trainingen van ‘NLPpuntNL BV’ worden gegeven door alle trainers en aangewezen assistent trainers. ‘NLPpuntNL BV’ draagt er zorg voor dat er steeds minimaal één gecertificeerde trainer aanwezig is. Voor de opleidingen streeft ‘NLPpuntNL BV’ ernaar om steeds met twee (2) trainers aanwezig te zijn. ‘NLPpuntNL BV’ is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de opleiding overeenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 16. Reclame
1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de opleiding overeenkomst of een met de opleiding samenhangende administratieve procedure, schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de opleiding en deze te richten aan de directeur van ‘NLPpuntNL BV’. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 17. Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘NLPpuntNL BV’ en overeenkomsten tussen ‘NLPpuntNL BV’ en de opdrachtgever, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waar de stad Hilversum onder valt, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 18. klachten
Klachten moeten binnen dertig dagen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
Klachten worden trapsgewijs en vertrouwelijk in behandeling genomen. De cursist wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent(en) van een cursus of opleiding, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus of opleiding betreft.
Wanneer er geen bevredigende oplossing is gevonden of het betreft een ander type klacht, kan de cursist zich wenden tot mw. M. Koomen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, kan de klager zich wenden tot een onafhankelijke derde, genaamd dhr. R.D. Tiemens (dhr. Tiemens is bereikbaar via tiemens@kpnplanet.nl ). Het oordeel van deze onafhankelijke derde zal als bindend voor beide partijen worden beschouwd; eventuele consequenties voor NLPpuntNL zullen snel worden afgehandeld.
De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.
De kosten van deze procedure zullen worden doorbelast aan degene die in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 19. toekomstige wijzigingen 
NLPpuntNL B.V. kan deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan klant.

 

’NLPpuntNL BV’
Acaciapark 96
1213 LE HILVERSUM
035 - 6286116

info@nlppunt.nl
www.nlppunt.nl

 

Wat anderen zeggen...

Al meer dan 1276 tevreden cursisten gingen je voor

"NLP heeft me meer keuzemogelijkheden gebracht in mijn dagelijkse communicatie; dat geeft me rust en vertrouwen."

Drs. Herma van Lith-Slof RA
Accountant

"Een interessante dag, waarbij je veel leert over jezelf en direct actie kunt ondernemen om jezelf te verbeteren."

Sander v.d. Klugt
Arbeidsdeskundige