Geef je carrière een boost!

ebookMeld je nu aan en ontvang gratis het E-Book:
Geef je carrière een boost!!
Een praktisch boek waarin je tools krijgt aangerijkt om jouw carrière en de rest van je leven succesvol te maken.

Aanmelden 

Nieuwsbrief archief

nlppuntnl inschrijven career boost camp

Ervaringen

ALGEMENE VOORWAARDEN NLPpuntNL

Artikel 1. Definities
• Opdrachtgever: de rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een opleiding is gesloten. Opdrachtgever vaardigt altijd een natuurlijke persoon af voor deelname aan een opleiding, training of cursus.
• Student: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever of als natuurlijke persoon aan de opleiding deelneemt.
• Opleiding: opleiding, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
• Open opleiding: opleiding met deelname door student(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties, danwel natuurlijke personen.
• 'In company'-cursus: cursus/training/opleiding met deelname door student(en)/cursisten uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
• Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘NLPpuntNL BV’, ongeacht of deze samenhangen met, danwel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open opleiding
1. Inschrijving voor de door ‘NLPpuntNL BV’ te verzorgen open opleidingen, kan door student plaatsvinden door het inzenden per post van het ingevulde inschrijfformulier, door mondelinge of telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post.
2. ‘NLPpuntNL BV’ bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende opleiding tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden. Een duidelijk voorbeeld hiervan is dat de factuur van ‘NLPpuntNL BV’, die voor de betreffende opleiding verstuurd wordt, ook daadwerkelijk betaald wordt, danwel dat een afspraak tot gespreide betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake ‘in company’-cursus
1. Ter zake een ‘in company’-cursus zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij ‘NLPpuntNL BV’.
2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ‘in company’-cursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. ‘NLPpuntNL BV’ is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open opleiding
1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de opleidingsprijzen, zoals deze zijn vermeld in de meest recente opleidingsbrochure die door ‘NLPpuntNL BV’ is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de opdrachtgever of student deze kent.
2. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier, verzending per
e-mail/elektronische post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding in de brochure m.b.t. deze training zijn vermeld.
3. In de opleidingsprijzen zijn de kosten voor het opleidingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
4. Als op een opleiding BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 6. Prijzen van ‘in company’-cursus
1. De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
2. In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 7. Betaling
1. Na inschrijving voor een opleiding zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4, zendt ‘NLPpuntNL BV’ een factuur met betrekking tot de opleiding aan de opdrachtgever of de student.
2. Betaling door de opdrachtgever of student dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste opleidingsdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van ‘NLPpuntNL BV’ of door middel van storting op een door ‘NLPpuntNL BV’ aangewezen bank- of girorekening. De enige uitzondering hierop is een uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging hierop van ‘NLPpuntNL BV’, waarin gespreide betaling wordt overeengekomen.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele. Een afspraak tot gespreide betaling die is aangegaan volgens lid 2 van artikel 7 kent geen rente in de periode dat de gespreide betaling is afgesproken.
4. Indien de opdrachtgever of student niet, dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ‘NLPpuntNL BV’ voortvloeiende kosten, voor rekening van de opdrachtgever of student. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat, gerechtelijke procedure. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
5. Indien voor aanvang van de opleiding niet de volledige betaling van de opleidingprijs door ‘NLPpuntNL BV’ is ontvangen, dan is de student niet gerechtigd aan de opleiding deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever of student ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige opleidingsprijs plus eventueel bijkomende kosten.
6. Inschrijving voor een opleiding, danwel acceptatie van een offerte leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de student de opleiding beëindigt danwel afrondt.

Artikel 8. Verplaatsing data ‘incompany’-cursus door de opdrachtgever
Een opleidingdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken - en langer dan een (1) week voor datum - wordt 50% van het opleidingbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum, is het volledige opleidingbedrag verschuldigd.

Artikel 9. Annulering open opleiding door de opdrachtgever
1. Annulering door de opdrachtgever of student van de overeenkomst ter zake een open opleiding, is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk tien (10) weken voor de geplande eerste opleidingsdag.
2. Annulering door de opdrachtgever of student van de opleidingovereenkomst na aanvang van de opleiding is niet mogelijk.

Artikel 10. Verhindering van de student
1. Deelname aan de opleiding of training gebeurt op naam. Indien een student verhinderd is deel te nemen aan de opleiding, is vervanging door een andere student mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste opleidingdag wordt aangemeld bij ‘NLPpuntNL BV’ en deze student door ‘NLPpuntNL BV’ ook geschikt bevonden wordt voor het volgen van de opleiding middels een intake gesprek. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
2. Een verhinderde student kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde opleiding op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 19,50 excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de eerste opleidingdag bedragen deze kosten 25% van de opleidingprijs.

Artikel 11. Annulering door ‘NLPpuntNL BV’
Wij nemen de wettelijke bekenktermijn van 14 dagen in acht m.b.t. inschrijvingen. ‘NLPpuntNL BV’ behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren tot uiterlijk twee (2) dagen voor de eerste opleidingdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. ‘NLPpuntNL BV’ zal een andere startdatum van de training aanbieden. Alleen indien na onderling overleg er geen andere datum beschikbaar is zal ‘NLPpuntNL BV’ het door de opdrachtgever betaalde opleidinggeld restitueren.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. ‘NLPpuntNL BV’ is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een opleiding van ‘NLPpuntNL BV’ of de annulering van de opleidingovereenkomst door ‘NLPpuntNL BV’, tenzij aan ‘NLPpuntNL BV’ opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien ‘NLPpuntNL BV’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag, met aftrek van kosten die ‘NLPpuntNL BV’ gemaakt heeft richting derden en die rechtstreeks betrekking hebben op de te volgen of gevolgde opleiding, training of cursus.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘NLPpuntNL BV’ is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte opleidingmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
2. De intellectuele eigendom van het opleidings- en cursusmateriaal komt geheel toe aan ‘NLPpuntNL BV’ .

Artikel 14. Geheimhouding
Elke deelnemer aan de opleiding verbindt zich aan de regels van de privacy. Dit betekent dat alle verhalen van persoonlijke aard vertrouwelijk behandeld dienen te worden. Deelnemers aan de opleiding mogen dit wel onderling bespreken. Deelnemers aan de opleiding mogen verhalen van persoonlijke aard niet buiten de omgeving van de opleiding brengen, tenzij de persoon in kwestie daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 15. Vervanging docent of trainer
De trainingen van ‘NLPpuntNL BV’ worden gegeven door alle trainers en aangewezen assistant-trainers. ‘NLPpuntNL BV’ draagt er zorg voor dat er steeds minimaal één gecertificeerde trainer aanwezig is. Voor de opleidingen streeft ‘NLPpuntNL BV’ ernaar om steeds met twee (2) trainers aanwezig te zijn. ‘NLPpuntNL BV’ is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de opleidingovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 16. Reclame
1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de opleidingovereenkomst of een met de opleiding samenhangende administratieve procedure, schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de opleiding en deze te richten aan de directeur van ‘NLPpuntNL BV’. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 17. Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘NLPpuntNL BV’ en overeenkomsten tussen ‘NLPpuntNL BV’ en de opdrachtgever, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in het arondissement waar de stad Hilversum onder valt, tenzij de wet anders voorschrijft.

’NLPpuntNL BV’
Acaciapark 96
1213 LE HILVERSUM
035 - 6286116

info@nlppunt.nl
www.nlppunt.nl

 

Inschrijven Career Boost Camp 28 maart 2018 Amsterdam

Career Boost Camp

RTL bij NLP

Meest gelezen

Vind ons

Twitter

FacebookContact / Adres

NLPpuntNL
Acaciapark 96
1213 LE Hilversum

+31(0)35-6286116

info@nlppunt.nl

@NLPpuntNL

NLPpuntNL

www.nlppunt.nl