Onze cursisten geven ons gemiddeld 9.7!

 Algemene Voorwaarden B2B NRTO 

 

logo NRTO

 

Algemene Voorwaarden B2B voor Particulier Onderwijs en Opleidingen 

Deze Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn niet verplicht voor leden van de NRTO doch het lid kan deze algemene voorwaarden wel van toepassing verklaren door deze Algemene Voorwaarden ter hand te stellen / publiceren. 

Inhoud  

Artikel 1  Definities 
Artikel 2  Toepasselijkheid
Artikel 3  Aanbod 
Artikel 4  Overeenkomst
Artikel 5  Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst
Artikel 6  Auteursrechten 
Artikel 7  Prijswijzigingen
Artikel 8  Levering 
Artikel 9  Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst
Artikel 10  Betaling
Artikel 11  Niet-tijdige betaling 
Artikel 12  Opschorten
Artikel 13  Aansprakelijkheid van de ondernemer
Artikel 14  Vertrouwelijkheid 
Artikel 15  Vragen en klachten
Artikel 16  Geschillenregeling
Artikel 17  Aanvullende afspraken

 

Artikel 1 - Definities 

Abonement
Een regeling, waarbij een eenmalige of periodieke betaling wordt gedaan, welke gedurende een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte gebruikmaking van een leeraanbod. 

Educatieve Dienst
Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling. 

Overeenkomst
Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4. 

U
U dat wil zeggen de werkgever (of diens werknemer ook wel de cursist) of de rechtsopvolgers van de werkgever of zzp’er die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van de Opleider afneemt. 

Opleider
Een private opleider / trainingsbureaus die lid is van de NRTO. 


Artikel 2 - Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn niet verplicht voor Opleider van de NRTO doch het lid kan deze algemene voorwaarden wel van toepassing verklaren door deze Algemene Voorwaarden ter hand te stellen / publiceren. Indien de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard dan geldt dit voor alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen U en de opleider. 


Artikel 3 - Aanbod 

De Opleider brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit. 


Artikel 4 - Overeenkomst 

1. De opdracht wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds de Opleider op voldoende gedetailleerde wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds U naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door U. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt U hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging. 
2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen Opleider en U tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen. 

 

Artikel 5 - Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst 

1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. De Opleider doet u hiervan een bevestiging toekomen. Wel bent U gebonden aan de volgende annuleringsregeling of tussentijdse beëindigingsregeling. 

 

 

 

Opleiding is korter dan 1 studiejaar 

Opleiding is 1  studiejaar of langer dan 1 studiejaar 

Annuleren tot 2 maanden voor aanvang 

 

30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal 

 

20% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal 

 

Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang 

 

50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal 

 

50% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal 

 

Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang 

 

70% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal 

 

70% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal 

 

Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang 

 

100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal 

 

100% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal 

 

Tussentijdse beëindiging 

 

100% 

 

100%

 

2. voordat het onderwijs is begonnen of bij tussentijdse beëindiging, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch; 
3. Opleidingen in abonnementsvorm kunnen na de overeengekomen abonnementsperiode in het geval van automatische verlenging kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn van 12 maanden. De Opleider heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van veranderingen, die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt. 


Artikel 6 - Auteursrechten 

Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door Opleider verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers, modellen, technieken, instrumenten en software rusten auteursrechten van de Opleider of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder schriftelijke nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de Opleider worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de Opleider. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de Opleider. 


Artikel 7 - Prijswijzigingen 

Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. 


Artikel 8 - Levering 

Lesmateriaal: de Opleider levert het lesmateriaal tijdig aan u. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden. 


Artikel 9 - Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst 

1. De educatieve dienst en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan uw redelijke verwachting. Indien U uw verplichtingen niet nakomt dan is de Opleider bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de Opleider zijn verplichtingen niet nakomt mag U uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 
2. De Opleider heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt. 
3. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 

Artikel 10 - Betaling 

1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de Opleider aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. 
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet U – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. 
3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de educatieve dienst van start gaat. De Opleider mag van u verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 30 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, is voldaan. 
 

Artikel 11 - Niet-tijdige betaling 

U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Opleider is gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de handelsrente in rekening te brengen en de overige kosten waaronder de buitengerechtelijke incassokosten. 


Artikel 12 - Opschorten 

Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal de Opleider het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten. 


Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de ondernemer 

Voor zover de Opleider toerekenbaar tekortschiet en U daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de Opleider beperkt tot vergoeding van directe schade. De totale schade die de Opleider moet vergoeden is nimmer hoger dan de kosten die U heeft voldaan voor de desbetreffende Educatieve Dienst waar de schade zich heeft gemanifesteerd. 


Artikel 14 - Vertrouwelijkheid 

Door U verstrekte informatie wordt door de Opleider, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De Opleider conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. 


Artikel 15 - Vragen en klachten 

De Opleider heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. 


Artikel 16 - Geschillenregeling 

1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. 
2. Opleider en U trachten er in goed overleg uit te komen. Indien dit niet lukt dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. 
3. NRTO-Opleiders dienen zich te houden aan de NRTO-gedragscode beroep en bedrijf. De naleving van deze algemene voorwaarden alsmede van de gedragscode wordt door de NRTO bevorderd, doordat klachten kunnen worden onderzocht en, indien inbreuken worden geconstateerd, maatregelen worden getroffen. Indien U van mening bent dat de NRTO-Opleider bovenvermelde regels van de NRTO niet naleeft, dan kan de U deze klacht voorleggen aan de Commissie van Kwaliteitshandhaving. De opdrachtgever kan een klacht schriftelijk richten aan deze commissie ter attentie van het secretariaat van de NRTO

 

Artikel 17 – Aanvullende afspraken 

Naast hetgeen is opgenomen in deze Algemene Voorwaarden kan Opleider met U aanvullende afspraken maken (onder meer): 

 • de bepaling van de doelgroep; 
 • condities voor deelname, zoals vrijwilligheid van deelname; 
 • de bepaling van de leerbehoefte; 
 • het te hanteren opleidingsonderwerp; 
 • de wijze van werken; 
 • de te gebruiken materialen en/of technische hulpmiddelen; 
 • de realiteitswaarde ten aanzien van de opleidingsverwachtingen; 
 • de keuze van de in te zetten opleiders door de ondernemer en de 
 • opdrachtgever en aanwijzing van een eventuele projectleider; 
 • de rol van de opleider(s); 
 • een indicatie van de tijdsduur van de opleiding en de eventuele fasering; 
 • de wijze waarop de opleiding geëvalueerd wordt; 
 • de eventuele nabespreking; 
 • de kostenraming; 
 • kosten trainingsmateriaal; 
 • reis- en verblijfkosten van de opleider; 
 • extra kosten voor opleidingen buiten de gebruikelijke werkdagen; 
 • kosten voor accommodatie en voorzieningen zoals consumpties etc. en 
 • de taakverdeling van organisatie daarvan; 
 • het in rekening brengen van offertekosten; 
 • de betalings- en annuleringsregelingen (naast bovenstaande); 
 • bepalingen omtrent overmachtsituaties (naast bovenstaande); 
 • de eigendoms- en auteursrechten inclusief copyright (naast bovenstaande); 
 • de gewenste c.q. noodzakelijke nazorg; 
 • het BTW regime wat van toepassing is 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN NLPpuntNL

Artikel 1. Definities
• Opdrachtgever: de rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een opleiding is gesloten. Opdrachtgever vaardigt altijd een natuurlijke persoon af voor deelname aan een opleiding, training of cursus.
• Student: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever of als natuurlijke persoon aan de opleiding deelneemt.
• Opleiding: opleiding, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
• Open opleiding: opleiding met deelname door student(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties, dan wel natuurlijke personen.
• 'In company'-cursus: cursus/training/opleiding met deelname door student(en)/cursisten uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
• Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘NLPpuntNL BV’, ongeacht of deze samen- hangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts) handelingen, overeenkomsten en dergelijke
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open opleiding
1. Inschrijving voor de door ‘NLPpuntNL BV’ te verzorgen open opleidingen, kan door student plaatsvinden door het inzenden per post van het ingevulde inschrijfformulier, door mondelinge of telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post.
2. ‘NLPpuntNL BV’ bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende opleiding tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden. Een duidelijk voorbeeld hiervan is dat de factuur van ‘NLPpuntNL BV’, die voor de betreffende opleiding verstuurd wordt, ook daad werkelijk betaald wordt, dan wel dat een afspraak tot gespreide betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake ‘in company’-cursus
1. Ter zake een ‘in company’-cursus zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij ‘NLPpuntNL BV’.
2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ‘in company’-cursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. ‘NLPpuntNL BV’ is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open opleiding
1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de opleidingsprijzen, zoals deze zijn vermeld in de meest recente opleidingsbrochure die door ‘NLPpuntNL BV’ is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de opdrachtgever of student deze kent.
2. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier, verzending per e-mail/elektronische post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding in de brochure m.b.t. deze training zijn vermeld.
3. In de opleidingsprijzen zijn de kosten voor het opleidingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
4. Als op een opleiding BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 6. Prijzen van ‘in company’-cursus
1. De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
2. In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 7. Betaling
1. Na inschrijving voor een opleiding zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4, zendt ‘NLPpuntNL BV’ een factuur met betrekking tot de opleiding aan de opdrachtgever of de student.
2. Betaling door de opdrachtgever of student dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste opleidingsdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van ‘NLPpuntNL BV’ of door middel van storting op een door ‘NLPpuntNL BV’ aangewezen bank- of girorekening. De enige uitzondering hierop is een uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging hierop van ‘NLPpuntNL BV’, waarin gespreide betaling wordt overeengekomen.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele. Een afspraak tot gespreide betaling die is aangegaan volgens lid 2 van artikel 7 kent geen rente in de periode dat de gespreide betaling is afgesproken.
4. Indien de opdrachtgever of student niet, dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ‘NLPpuntNL BV’ voortvloeiende kosten, voor rekening van de opdrachtgever of student. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat, gerechtelijke procedure. De buiten- gerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
5. Indien voor aanvang van de opleiding niet de volledige betaling van de opleiding prijs door ‘NLPpuntNL BV’ is ontvangen, dan is de student niet gerechtigd aan de opleiding deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever of student ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige opleidingsprijs plus eventueel bijkomende kosten.
6. Inschrijving voor een opleiding, dan wel acceptatie van een offerte leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de student de opleiding beëindigt dan wel afrondt.

Artikel 8. Verplaatsing data ‘in company’-cursus door de opdrachtgever
Een opleiding dagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken - en langer dan een (1) week voor datum, wordt 50% van het opleiding bedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum, is het volledige opleiding bedrag verschuldigd.

Artikel 9. Annulering open opleiding door de opdrachtgever
1. Annulering door de opdrachtgever of student van de overeenkomst ter zake een open opleiding, is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk tien (10) weken voor de geplande eerste opleidingsdag.
2. Annulering door de opdrachtgever of student van de opleiding overeenkomst na aanvang van
de opleiding is niet mogelijk.
Annuleringsregeling: tot 8 weken voor aanvang van de cursus of opleiding kan er kosteloos geannuleerd worden. Tussen 4 en 8 weken voor de start van de cursus of opleiding zijn de annuleringskosten 50% van de prijs van de cursus of opleiding. 4 weken of korter voor aanvang van de cursus of opleiding zijn de annuleringskosten 100% van de prijs en/of opleiding. Eventueel kan er in overleg besproken worden om de deelname door te schuiven naar de dezelfde cursus of opleiding die direct daarna wordt aangeboden. Mocht er sprake zijn van een terugbetalingsregeling van het cursusgeld dan geschiedt dit in vijf gelijke termijnen in vijf opeenvolgende maanden, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 10. Verhindering van de student
1. Deelname aan de opleiding of training gebeurt op naam. Indien een student verhinderd is deel te nemen aan de opleiding, is vervanging door een andere student mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste opleiding dag wordt aangemeld bij ‘NLPpuntNL BV’ en deze student door ‘NLPpuntNL BV’ ook geschikt bevonden wordt voor het volgen van de opleiding middels een intake gesprek. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
2. Een verhinderde student kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde opleiding op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad €19,50 excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de eerste opleiding dag bedragen deze kosten 25% van de opleiding prijs.

 Artikel 11. Annulering door ‘NLPpuntNL BV’
Wij nemen een bedenktermijn van 14 dagen in acht m.b.t. inschrijvingen. ‘NLPpuntNL BV’ behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren tot uiterlijk twee (2) dagen voor de eerste opleiding dag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. ‘NLPpuntNL BV’ zal een andere startdatum van de training aanbieden. Alleen indien na onderling overleg er geen andere datum beschikbaar is zal ‘NLPpuntNL BV’ het door de opdrachtgever betaalde opleiding geld restitueren. Als de omstandigheden het niet toelaten om een cursus of opleiding op de oorspronkelijk afgesproken manier door te laten gaan dan doet het instituut er alles aan om passende alternatieven te zoeken (bv andere data of andere media). Als de opleiding geannuleerd wordt in situaties van overmacht, omstandigheden die buiten de invloedssfeer van NLPpuntNL liggen, waaronder (en niet uitsluitend) natuurrampen, situaties van oorlog of bezetting, gebiedsverboden (lock downs), weersomstandigheden  of andere omstandigheden waardoor de opleiding niet kan plaatsvinden buiten de schuld van NLPpuntNL zoekt NLPpuntNL naar alternatieve data en/of media om de opleiding te verplaatsen. Wanneer deze data niet, binnen een jaar nadat de reden van de annulering is opgeheven, gevonden worden is er geen sprake van restitutie van de cursuskosten. Alleen in het geval dat er geen alternatieven mogelijk zijn worden de cursuskosten teruggestort voor het gedeelte van de opleiding wat niet is doorgegaan. Dit naar rato van de hoeveelheid lessen die er gegeven/ net gegeven zijn. Hiervoor geldt een terugbetaling in vijf gelijke maandelijkse termijnen te starten direct nadat de reden van annulering is opgeheven. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. ‘NLPpuntNL BV’ is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een opleiding van ‘NLPpuntNL BV’ of de annulering van de opleiding overeenkomst door ‘NLPpuntNL BV’, tenzij aan ‘NLPpuntNL BV’ opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien ‘NLPpuntNL BV’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag, met aftrek van kosten die ‘NLPpuntNL BV’ gemaakt heeft richting derden en die rechtstreeks betrekking hebben op de te volgen of gevolgde opleiding, training of cursus.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘NLPpuntNL BV’ is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte opleiding materiaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
2. De intellectuele eigendom van het opleiding- en cursusmateriaal komt geheel toe aan ‘NLPpuntNL BV’ .

Artikel 14. Geheimhouding
Elke deelnemer aan de opleiding verbindt zich aan de regels van de privacy. Dit betekent dat alle verhalen van persoonlijke aard vertrouwelijk behandeld dienen te worden. Deelnemers aan de opleiding mogen dit wel onderling bespreken. Deelnemers aan de opleiding mogen verhalen van persoonlijke aard niet buiten de omgeving van de opleiding brengen, tenzij de persoon in kwestie daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Alle informatie van of over de klant of deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandelt. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft medegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

Artikel 15. Vervanging docent of trainer
De trainingen van ‘NLPpuntNL BV’ worden gegeven door alle trainers en aangewezen assistent trainers. ‘NLPpuntNL BV’ draagt er zorg voor dat er steeds minimaal één gecertificeerde trainer aanwezig is. Voor de opleidingen streeft ‘NLPpuntNL BV’ ernaar om steeds met twee (2) trainers aanwezig te zijn. ‘NLPpuntNL BV’ is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de opleiding overeenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 16. Reclame
1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de opleiding overeenkomst of een met de opleiding samenhangende administratieve procedure, schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de opleiding en deze te richten aan de directeur van ‘NLPpuntNL BV’. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 17. Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘NLPpuntNL BV’ en overeenkomsten tussen ‘NLPpuntNL BV’ en de opdrachtgever, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waar de stad Hilversum onder valt, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 18. klachten
Klachten moeten binnen dertig dagen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
Klachten worden trapsgewijs en vertrouwelijk in behandeling genomen. De cursist wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent(en) van een cursus of opleiding, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus of opleiding betreft.
Wanneer er geen bevredigende oplossing is gevonden of het betreft een ander type klacht, kan de cursist zich wenden tot mw. M. Koomen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, kan de klager zich wenden tot een onafhankelijke derde, genaamd dhr. R.D. Tiemens (dhr. Tiemens is bereikbaar via tiemens@kpnplanet.nl ). Het oordeel van deze onafhankelijke derde zal als bindend voor beide partijen worden beschouwd; eventuele consequenties voor NLPpuntNL zullen snel worden afgehandeld.
De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.
De kosten van deze procedure zullen worden doorbelast aan degene die in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 19. toekomstige wijzigingen 
NLPpuntNL B.V. kan deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan klant.

 

’NLPpuntNL BV’
Acaciapark 96
1213 LE HILVERSUM
035 - 6286116

info@nlppunt.nl
www.nlppunt.nl

 

Wat anderen zeggen...

Al meer dan 1276 tevreden cursisten gingen je voor

"NLP heeft me meer keuzemogelijkheden gebracht in mijn dagelijkse communicatie; dat geeft me rust en vertrouwen."

Drs. Herma van Lith-Slof RA
Accountant

"Een interessante dag, waarbij je veel leert over jezelf en direct actie kunt ondernemen om jezelf te verbeteren."

Sander v.d. Klugt
Arbeidsdeskundige